ESTONIA | ENGLISH | FINLAND

 

 

ESTONIA

Privaatsustingimused
Selguse ja lihtsuse huvides on käesolevates privaatsustingimustes Portpillar kuuluvaid Veebipoe ja Keskuste haldajaid nimetatud Portpillar. Portpillar.com on kogutud isikuandmete vastutav töötleja. Privaatsustingimustes kirjeldatakse, kuidas Portpillar.com töötleb (sh kogub, kasutab, avaldab, säilitab, edastab, kustutab jm) isikuandmeid. Samuti esitatakse teave Teie kui andmesubjekti õiguste kohta. Palun tutvuge privaatsustingimustega põhjalikult enne andmete edastamist, teenuste kasutamist ja lepingute sõlmimist. Privaatsustingimused on lahutamatult seotud Veebipoe Kasutamistingimustega https://kattohelp.fi/portti/ee/kasutustingimused/. Privaatsustingimustes reguleerimata küsimustes juhindub 3DBONUS kehtivatest õigusaktidest.

 1. Milliseid isikuandmeid Portpillar.com töötleb?

1.1 Identifitseerimisandmed ja üldandmed – ees- ja perekonnanimi, isikukood, Veebipoe kasutajanimi;
1.2 Kontaktandmed – postiaadress, e-post, telefoninumber;
1.3 Ostuandmed – tšekinumbrid, kampaaniakoodid, arveldusarve number, tehtud tellimused ja ostud (sh tooted, summad, pood), kinkekaardi kasutuskohad jms;

 1. Kuidas Portpillar.com isikuandmeid kogub?

2.1. Portpillar.com kogub isikuandmeid, kui kasutaja (käesolevate privaatsustingimuste mõttes on kasutaja nii Veebipoe kasutaja:
2.2. registreerib endale portpillar ID konto (edaspidi konto);
2.3. täiendab konto andmeid;

 1. Mis on isikuandmete töötlemise eesmärgid?

3.1. Portpillar.com töötleb kasutaja eesnime, telefoninumbrit, aadressi (kui Te valite kohaletoimetamise kulleri vahendusel) ja e-posti aadressi eelkõige kaupade müümiseks ja kohale toimetamiseks ehk lepingu ettevalmistamiseks, sõlmimiseks ja täitmiseks, samuti võimalike lepingust tulenevate vaidluste lahendamiseks.
3.2. Portpillar.com võib isikuandmeid töödelda ka muul juhul nõusoleku alusel (näiteks lojaalsusprogrammis või kampaaniates osalemiseks), sel juhul täpsustatakse töötlemise eesmärk nõusoleku kogumise käigus. Iga töötlemiseks antud nõusolek on vabatahtlik ja seda on võimalik igal hetkel tagasi võtta. See tähendab, et töötlemine lõpetatakse alates nõusoleku tagasivõtmisest.
3.3. Portpillar.com töötleb isikuandmeid tulenevalt Portpillar.com õigustatud huvist, sealhulgas nii äritegevuse huvides kui ka turvalisuse (pettuste avastamine ja ennetamine) huvides. Näiteks on Portpillar.com õigustatud huvi säilitada kasutaja andmed lepingust tulenevate nõuete aegumistähtaja jooksul oma õiguste kaitsmise eesmärgil.

 1. Kui kaua Portpillar.com isikuandmeid säilitab?

4.1. Portpillar.com on õigusaktidest tulenevalt nii õigus kui ka kohustus kogutud isikuandmete säilitamiseks. Portpillar.com ei säilita isikuandmeid kauem kui see on vajalik kasutaja ees võetud või õigusaktidest tulenevate Portpillar.com kohustuste täitmiseks või Portpillar.com õigusnõuete esitamiseks või kaitsmiseks, välja arvatud kui kasutaja on andnud andmete pikemaks säilitamiseks ja töötlemiseks vastava nõusoleku.
4.2. Kasutaja konto ja ostudega seotud andmeid säilitab Portpillar.com üldjuhul konto aktiivsena püsimise ajal ning kolm aastat ja kolm kuud peale konto kustutamist. Kui Portpillar.com on alust arvata, et kasutaja on rikkunud Portpillar.com ees võetud kohustusi tahtlikult, võib Portpillar.com kasutaja andmeid säilitada 10 aastat ja kolm kuud peale konto kustutamist. Taotluse konto kustutamiseks saate esitada Veebipoes oma konto kaudu.
4.3. Portpillar.com säilitab Teie konto 5 aasta jooksul viimase ostu sooritamisest (aktiivne konto), välja arvatud, kui te olete ise selgelt avaldanud soovi konto kustutamiseks. Kui Te ei ole 5 aasta jooksul ühtegi ostu sooritanud, saadab Portpillar.com Teile järelepärimise konto aktiivsuse kontrollimiseks. Kui Te järelepärimisele selles määratud tähtaja jooksul ei vasta, eeldab Portpillar.com, et Teie konto on mitteaktiivne ning Portpillar.com võib Teie konto kustutada.
4.4. Portpillar.com säilitab raamatupidamise algdokumente, sh nendes sisalduvaid isikuandmeid, seitse aastat alates selle majandusaasta lõpust, kui majandustehing algdokumendi alusel raamatupidamisregistris kirjendati.
4.5. Kui soovite täiendavat infot Teie andmete säilitamise osas, esitage selleks taotlus oma konto kaudu.

 1. Millised on kasutaja õigused seoses tema isikuandmete töötlemisega?

5.1. Portpillar.com töötleb isikuandmeid tasakaalus kasutaja õiguste ja vabadustega ning kooskõlas kehtivate õigusaktidega.
5.2. Kasutajal on õigus saada teavet kogutud isikuandmete liikide ja allikate kohta, samuti nende kasutamise eesmärkide kohta. Kasutajal on võimalik tutvuda kogutud andmetega Veebipoes oma konto lehel. Kasutajal on õigus saada koopiaid ja väljavõtteid Portpillar.com töödeldavatest isikuandmetest. Kasutajal on õigus nõuda isikuandmete ülekandmist, seal hulgas isikuandmete teisele vastutavale töötlejale ülekandmist. Nõutud andmed edastatakse eposti teel masinloetava failina.
5.3. Kui andmed on ebaõiged või ebatäpsed, on kasutajal õigus nõuda andmete täiendamist või parandamist.
5.4. Kasutajal on õigus nõuda isikuandmete kustutamist. Kasutaja andmeid ei kustutata ja töötlemist ei lõpetata, kui see oleks vastuolus isikuandmete töötlemise kohustusega või esineb muu alus töötlemise jätkamiseks. Isikuandmete töötlemise lõpetamine võib takistada teenuse osutamist. Eelkõige on kasutajal õigus nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja andmete kustutamist, kui:
5.4.1. isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, milleks Portpillar.com neid töötles;
5.4.2. kasutaja võtab tagasi töötlemiseks antud nõusoleku ning puudub muu õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks;
5.4.3. kasutaja esitab vastuväite isikuandmete töötlemise suhtes ja töötlemiseks pole ülekaalukaid õiguspäraseid põhjuseid;
5.4.4. isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult;
5.4.5. isikuandmed tuleb kustutada, et täita juriidilist kohustust.
5.5. Palun edastage kõik isikuandmete töötlemist puudutavad küsimused ja nõuded oma konto kaudu. Kui Teil ei ole Veebipoe kontot või te ei saa seda mingil põhjusel kasutada (näiteks ei ole võimalik sisse logida), siis saate Portpillar.com ühendust võtta e-posti aadressil info@kattohelp.fi. Esitatud küsimustele ja nõuetele vastab Portpillar.com hiljemalt ühe kuu jooksul. Vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel.
5.6. Kui kasutaja on seisukohal, et Portpillar.com on kasutaja õigusi rikkunud ja vaidlust ei ole olnud võimalik lahendada läbirääkimiste teel, on kasutajal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või pädeva kohtu poole.

Portpillar.com jätab endale õiguse teha privaatsustingimustes muudatusi. Tingimusi muudetakse eelkõige (kuid mitte ainult) andmekaitsega seotud õigusaktide järgimiseks. Muudatused avaldatakse Veebipoes. Tehingule kohaldatakse tehingu toimumise ajal kehtinud tingimusi.

Käesolevad privaatsustingimused on avaldatud 25.05.2018 seisuga.


ENGLISH

Terms of privacy
Privacy Policy is valid on the Portpillar.com website (hereafter referred to as the Online Store). The Privacy Policy describes how Portpillar.com handles (including collecting, using, publishing, retaining, moving, deleting, etc.) personal information. In addition, information is provided on the rights of the customer, ie the data subject. We ask that you thoroughly familiarize yourself with the privacy policy before transferring, using the service, and signing contracts. The Privacy Policy is linked to the Terms of Use of the Online Store https://kattohelp.fi/portti/en/termsofservice/. Portpillar.com complies with applicable law in matters not covered by the Privacy Policy.

 1. What kind of personal information does Portpillar.com handle?

1.1 Identification data and general information – first and last name, personal identification number, e-commerce user name.
1.2 Contact information – postal address, email, telephone number
1.3 Purchase Information – Receipt Numbers, Campaign Codes, Orders Or Purchases (Products, Trade Amounts, Trade), Gift Card Locations, and more.

 1. How does Portpillar.com collect personal information?

2.1 Personal Information when the User (in accordance with these Privacy Policy Terms and Conditions as the User and the Online Store User);
2.2 creates an Portpillar.com ID account (hereinafter referred to as ”Account”);
2.3 completes the account information

 1. What are the purposes of processing personal data?

3.1. Portpillar.com deals with the user’s first name, phone number, address (if you choose to send to a supplier) and an email address above all for selling and delivering the goods, ie preparing, concluding and implementing the contract, and disputes arising from the agreement.
3.2. Otherwise, the processing of personal data can be done on the basis of consent (such as participation in a loyalty program or campaigns), where the purpose of the processing is to be defined in agreement with the consent. All processing consent is voluntary and can be withdrawn at any time. This means that the processing is terminated as soon as the consent is withdrawn.
3.3. Portpillar.com handles personal information based on the legitimate interests of Portpillar.com, including business interests and security (detection and prevention of fraud). For example, Portpillar.com is entitled to retain its user information during the expiry of its contractual obligations to protect its rights.

 1. How long does Portpillar.com store personal information?

4.1. Portpillar.com is a statutory right and also an obligation to retain the personal information it has collected. Portpillar.com will not store personal information for longer than is necessary for the user or for the performance of any legal obligations or for raising or defending legal requirements of Portpillar.com, unless the User has provided for the retention and processing of consent information for a longer period of time.
4.2. The user account and purchase information will be retained by Portpillar.com normally for the duration of the account and for three years and three months after the account is deleted. If Portpillar.com can reasonably assume that the user has deliberately violated its obligations with respect to Portpillar.com, Portpillar.com reserves the right to retain the user information for 10 years and 3 months after the account has been deleted. You can submit an application to delete your account through the Online Store through your account.
4.3. Portpillar.com will retain your account for 5 years after the last purchase (active account), unless you have yourself indicated that you wish to delete the account during that time. If you haven’t made any purchases within 5 years, Portpillar.com will send you a query to verify your account activity. If you are not already within the deadline set for the survey, Portpillar.com will require that your account is inactive and Portpillar.com may delete your account.
4.4. Portpillar.com keeps accounting records and other documents. the personal data contained therein, for a period of seven years from the end of the financial year in which the transaction is entered in the accounting register under the document.
4.5. If you would like more information about data retention, please submit your application through your account.

 1. What rights does the user have with regard to the processing of his personal data?

5.1 Portpillar.com handles personal information with due regard for the rights and freedoms of the user and in compliance with applicable laws.
5.2 The User has the right to be informed about the types and sources of personal data collected and the purposes for which they are used. It is possible for the user to access the collected data in the online store on his own account page, the user is entitled to receive copies and extracts of personal data processed by Portpillar.com. You have the right to request the transfer of personal data, including the transfer of personal data to another processor. The required information is transferred by e-mail as a machine-readable file.
5.3 If the information is incorrect or inaccurate, the user has the right to request that the information be supplemented or corrected.

5.4 You have the right to request the deletion of personal data. User data will not be deleted and processing will not be terminated if it would be inconsistent with the obligation to process personal data or if there is another ground for further processing. Stopping the processing of personal information may prevent the provision of the service. In particular, the user has the right to demand that the processing of personal data be discontinued and the data deleted if:
5.4.1 personal data are no longer needed for the purpose for which they were handled by Portpillar.com;
5.4.2 the User withdraws the consent to be processed and no other legal basis has been found for the continued processing of personal data;
5.4.3 the user raises an objection to the processing of personal data and there are no other legitimate and legitimate grounds for continuing the processing;
5.4.4 unlawful processing of personal data;
5.4.5 personal data must be removed for the purpose of fulfilling a legal obligation.
5.5 We ask you to submit all inquiries and requests for personal data processing through your own account. If for some reason you are unable to use the Online Store account (you may not be able to sign in), you may contact Portpillar.com by e-mail: info@kattohelp.fi. Portpillar.com will respond to inquiries and requests within one month at the latest. Disputes are resolved in negotiations.
5.6 If the User considers that Portpillar.com has infringed the User’s rights and the dispute has not been resolved by negotiation, the User has the right to turn to the Estonian Data Protection Agency (Data Protection Inspectorate) or the competent court.

Portpillar.com reserves the right to make changes to the privacy policy. The terms are modified (but not exclusively) for the purpose of complying with legal data protection laws. The changes will be announced in the Online Store. The terms and conditions in force at the time of its implementation are applicable to the transactions.

This Privacy Policy has been published on May 25, 2018.


FINLAND

Yksityisyyspoliitikka
Yksityisuuspolitiikka on voimassa kotisivun Portpillar.com (jäljempänä Verkkokauppa). Yksityisyyspolitiikassa on kuvattu, miten Portpillar.com käsittelee (mm. kerää, käyttää, julkistaa säilyttää, siirtää, poistaa jne.) henkilötietoja. Lisäksi annetaan tietoja asiakkaan eli rekisteröidyn oikeuksista. Pyydämme ennen tietojen siirtämistä, palvelun käyttämistä ja sopimusten solmimista tutustumaan perusteellisesti yksityisyyspolitiikan ehtoihin. Yksityisyyspolitiikka liittyy Verkkokaupan käyttöehtoihin https://kattohelp.fi/portti/kayttoehdot/. Portpillar.com  noudattaa yksityisyyspolitiikassa säätämättä jääneissä asioissa voimassa olevaa lainsäädäntöä.

 1. Millaisia henkilötietoja Portpillar.com käsittelee?

1.1 Tunnistustiedot ja yleistiedot – etu- ja sukunimi, henkilötunnus, verkkokaupan käyttäjänimi.
1.2 Yhteystiedot – postiosoite, sähköposti, puhelinnumero
1.3 Ostotiedot – kuittien numerot, kampanjakoodit, suoritetut tilaukset ja ostot (mm. tuotteet, kauppasummat, kauppa), lahjakortin käyttöpaikat yms.

 1. Miten Portpillar.com henkilötietoja kerää?

2.1 Henkilötietoja, kun käyttäjä (näiden yksityisyyspolitiikan käsitteiden mukaan ovat käyttäjinä sekä Verkkokaupan käyttäjä);
2.2 luo itselleen Portpillar.com ID tilin (jäljempänä tili);
2.3 täydentää tilin tietoja

 1. Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn tavoitteet?

3.1. Portpillar.com käsittelee käyttäjän etunimen, puhelinnumeron, osoitteen (jos valitset toimittajalle lähettämisen) ja sähköpostiosoitteen ennen kaikkea tavaroiden myymiseen ja toimittamiseen eli sopimuksen valmisteluun, tekemiseen ja toteuttamiseen sekä sopimuksesta johtuviin kiistoihin.
3.2. Muussa tapauksessa henkilötietojen käsittely voidaan tehdä suostumuksen perusteella (kuten osallistuminen kanta-asiakasohjelmaan tai kampanjoihin), jolloin käsittelyn tarkoitus on määriteltävä suostumuksen yhteydessä. Kaikki käsittelyyn annettu suostumus on vapaaehtoista, ja se voidaan peruuttaa milloin tahansa. Tämä tarkoittaa, että käsittely lopetetaan heti, kun suostumus peruutetaan.
3.3. Portpillar.com käsittelee henkilökohtaisia tietoja, jotka perustuvat Portpillar.comin oikeutettuihin etuihin, myös liike-elämän edun sekä turvallisuuden (petosten havaitseminen ja ehkäiseminen) vuoksi. Esimerkiksi Portpillar.com on oikeutettu säilyttämään käyttäjätietonsa sopimusvelvoitteidensa vanhentumisaikana oikeuksiensa suojaamiseksi.

 1. Kuinka pitkään Portpillar.com henkilötietoja säilyttää?

4.1. Portpillar.com on lain säätämä oikeus ja myös velvollisuus säilyttää keräämiään henkilötietoja. Portpillar.com ei säilytä henkilötietoja pitempään, kuin mitä se on tarpeen, käyttäjän takia tai lain nojalla otettujen velvollisuuksien hoitamiseen tai Portpillar.com oikeudellisten vaatimusten nostamiseen tai puolustamiseen, paitsi jos käyttäjä on antanut suostumuksentietojen pitempään säilyttämiseen ja käsittelemiseen.
4.2. Käyttäjän tili ja ostotietoja säilyttää Portpillar.com normaalisti tilin aktiivina pysymisen ajan ja kolme vuotta ja kolme kuukautta tilin poistamisen jälkeen. Jos Portpillar.com voi perustellusti lähteä siitä, että käyttäjä on tahallisesti rikkonut Portpillar.com suhteen ottamia velvollisuuksia, on Portpillar.com oikeus säilyttää käyttäjän tietoja 10 vuotta ja kolme kuukautta tilin poistamisen jälkeen. Hakemuksen tilin poistamiseen voi lähettää Verkkokaupassa oman tilin kautta.
4.3. Portpillar.com säilyttää teidän tilin 5 vuoden ajan viimeisen oston suorittamisen jälkeen (aktiivinen tili) paitsi jos olette itse sinä aikana ilmaissut haluavanne tilin poistettavan. Jos ette ole 5 vuoden sisällä yhtäkään ostoa suorittanut, Portpillar.com lähettää teille kyselyn tilin aktiivisuuden varmistamiseen. Jos ette vasta kyselyyn annetun määräajan sisällä, Portpillar.com edellyttää, että tilinne ei ole aktiivinen ja Portpillar.com saattaa poistaa tilinne.
4.4. Portpillar.com säilyttää kirjanpidon tositteita ja mm. niihin sisältyvä henkilötietoja, seitsemän vuoden ajan sen tilikauden lopusta alkaen, jolloin kauppa on tositteen nojalla kirjanpitorekisteriin kirjattu.
4.5. Jos haluat lisätietoja tietojen säilyttämisestä, lähetä hakemuksesi tilisi kautta.

 1. Millaiset oikeudet on käyttäjälle hänen henkilötietojen käsittelyyn liittyen?

5.1 Portpillar.com käsittelee henkilötietoja käyttäjän oikeudet ja vapaudet huomioiden sekä voimassa olevia säädöksiä noudattaen.
5.2 Käyttäjällä on oikeus saada tietoa kerättyjen henkilötietojen tyyppien ja lähteiden osalta sekä tietojen käyttötarkoituksista. Käyttäjän on mahdollista tutustua kerättyihin tietoihin verkkokaupassa oman tilin sivulla käyttäjällä on oikeus saada jäljennökset ja otteet Portpillar.com käsittelemistä henkilötietoista. Käyttäjällä on oikeus vaatia henkilötietojen siirtämistä, muun muassa henkilötietojen toiselle henkilötietojen käsittelijälle siirtämistä. Vaaditut tiedot siirretään sähköpostilla koneluettavana tiedostona.
5.3 Jos tiedot ovat vääriä tai epätarkkoja, on käyttäjällä oikeus vaatia tietojen täydentämistä tai korjaamista.
5.4 Käyttäjällä on oikeus vaatia henkilötietojen poistamista. Käyttäjä tietoja ei poisteta ja käsittelyä ei lopeteta, jos se olisi ristiriidassa henkilötietojen käsittelyn velvollisuuteen nähden tai on ilmennyt muu käsittelyn jatkamisen peruste. Henkilötietojen käsittelyn lopettaminen saattaa estää palvelun tarjoamisen. Käyttäjällä on erityisesti oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn lopettamista ja tietojen poistamista, jos:
5.4.1 henkilötietoja ei tarvita enää siihen tarkoitukseen, jota varten Portpillar.com niitä käsitteli;
5.4.2 käyttäjä peruuttaa käsittelyyn annetun suostumuksen eikä ole ilmennyt muuta oikeudellista perustetta henkilötietojen käsittelyn jatkamiseen;
5.4.3 käyttäjä nostaa vastaväitteen henkilötietojen käsittelyn suhteen ja käsittelyn jatkamiseen ei ole muita painavia ja laillisia perusteita;
5.4.4 henkilötietoja on käsitelty laittomasti;
5.4.5 henkilötiedot on poistettava oikeudellisen velvollisuuden hoitamisen tarkoituksessa.
5.5 Pyydämme lähettämään kaikki henkilötietojen käsittelyä koskevat tiedustelut ja vaatimukset oman tilinne kautta. Jos teidän ei ole jostain syystä mahdollista käyttää Verkkokaupan tiliä (ette voi mm. kirjautua sisään), voitte ottaa yhteyttä Portpillar.com sähköpostilla, osoite: info@kattohelp.fi. Portpillar.com vastaa tiedusteluihin ja vaatimuksiin viimeistään kuukauden sisällä. Erimielisyydet ratkaistaan neuvotteluissa.
5.6 Jos käyttäjä katsoo, että Portpillar.com on loukannut käyttäjän oikeuksia ja erimielisyyksiä ei ole voitu ratkaista neuvottelemalla, on käyttäjällä oikeus kääntyä Viron tietosuojaviraston (Andmekaitse Inspektsioon) tai toimivaltaisen oikeuden puoleen.

Portpillar.com pidättää oikeuden yksityisyyspolitiikassa muutosten tekemiseen. Ehtoja muutetaan erityisesti (mutta ei ainoastaan) tietosuojaan liittyvien oikeussäädösten noudattamisen tarkoituksessa. Muutoksista ilmoitetaan Verkkokaupassa. Kauppoihin sovelletaan sen toteuttamisen hetkenä voimassa olleita ehtoja.

Tämä yksityisyyspolitiikka on julkaistu 25.5.2018 tiedoilla.